Kontakt:
0910 808 505
Cenová ponuka:

Deratizácia


Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je aj regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona, vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce. 

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu, jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiell v priľahlých vonkajších priestoroch, obchodných, reštauračných, skladových priestoroch a pod… Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom, alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie. 

Aby sa premnoženiu hlodavcov predišlo a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia je potrebné za týmto účelom pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov. 

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.