Kontakt:
0910 808 505
Cenová ponuka:

HACPP


Certifikácia prevádzok – HACCP  Systém pre zaručenie bezpečnosti potravín

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je súčasťou systému riadenia kvality. Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov je globálne najrozšírenejším systémom zameraným na zaistenie bezpečnosti potravín. HACCP je tak nástrojom, ktorým sa zisťujú riziká súvisiace s výrobou, so skladovaním, s distribúciou a prípravou potravín vrátane nápojov a pochutín a ktorým sa určujú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti formou kontrolných bodov, v ktorých možno uplatniť prvky riadenia.

V EÚ (vrátane Českej republiky) bol uzákonený od roku 1997 ako povinný pre všetkých výrobcov potravín ako aj pre uvádzanie potravín do obehu. Na Slovensku sa stal povinným od 1.1.2000. V slovenskej legislatíve je upravovaný zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách a VIII. hlavou Potravinového kódexu.

Systém HACCP je založený na prevencii, teda na zásade, že rizikám je lepšie predchádzať, ako ich potom následne odstraňovať. Zakladá sa na nedeštrukčnej nepretržitej kontrole materiálov, podmienok, procesov a ich parametrov namiesto extenzívnej laboratórnej kontroly výrobkov. V rámci neho vykonáva pravidelné kontroly sám prevádzkovateľ podniku, ktoré sú zamerané na dosahovanie hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti ním vyrábaných a ponúkaných potravín.

HACCP sa uplatňuje v celom potravinárskom reťazci od prvovýroby až po konečnú spotrebu, keďže na každom stupni môže vzniknúť riziko ohrozujúce bezpečnosť potravín. Zachovanie bezpečnosti potravín je tak spoločným úsilím všetkých organizácií potravinového reťazca počnúc výrobcami krmív a prvovýrobcami cez výrobcov potravín, prevádzkovateľov prepravy, skladovania a subdodávateľov až po maloobchod a stravovacie zariadenia. Do tohto systému sú nadväzne zapojení aj výrobcovia strojov, baliaceho materiálu, čistiacich prostriedkov, prídavných látok a iných zložiek. Zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť sa samozrejme vzťahuje aj na neziskové organizácie.

Úspešná implementácia HACCP systému si vyžaduje multidisciplinárny prístup ku ktorému prispievame i my vypracovaním a poskytovaním podrobnej dokumentácie.

Bezpečný postup pri DDD činnosti

Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu a rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek. Deratizácia s využitím deratizačných staničiek predstavuje ten najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nemu nemajú prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti.

Rozmiestnenie a kontrola staničiek

Rozmiestnené deratizačné staničky kontrolujeme vopred v dohodnutých intervaloch. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich náslené odstránenie v súlade s platnou legislatívou.

Kompletná dokumentácia

Pred vykonaním deratizácie obdrží každý zákazník pôdorysný plán rozmiestnenia deratizačných staničiek a kartu bezpečnostných údajov KBU o použitej účinnej látke (zmesy) ako aj ostatnú administratívu. Po vykonaní deratizácie následne vytavíme protokol o vykonaní deratizácie.