Kontakt:
0910 808 505
Cenová ponuka:

DDD Služby


Služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov vykonané v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov “DDD služby”

Poradenstvá a obhliadky podľa potreby.

Vyhotovenie cenovej ponuky a zmluvy o dielo (v prípade záujmu).

Osvety, prípravných, bezpečnostných a asanačných opatrení.

Vyhotovenie Protokolu o vykonaní a odovzdaní prác odpovedajúcim príslušným hygienickým predpisom a normám.

Každý výkon prác DDD činnosti vykonáva asanačný pracovník so štátnym osvedčením (platné odborné osvedčenie pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znené neskorších predpisov), ktorý je zárukou kvalitnej a odborne vykonanej práce na profesionálnej úrovni.

Výkon deratizácie v súlade s programom HACCP, ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach (na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí).

Pri deratizácii – označenie všetkých ošetrených priestorov výstražnými letákmi, zber a likvidácia uhynutých hlodavcov a vyhotovenie výkazu o vykonanej kontrole, všetko v súlade s programom HACCP 

Deratizácia 

 Systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.
Jedná sa o súbor opatrení, preventívnych a represívnych s využitím chemických metód 
hubenia hlodavcov spočívajúcich v aplikácií rodenticídov.
V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov doporučujeme vykonávať deratizačné 
zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach a to na jar a jeseň.

Výkon deratizácie zabezpečujeme pre:
• mestá a obce (a pod.), bytové podniky, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, internáty, rôzne stravovacie a ubytovacie zariadenia, hotely, výrobné podniky, obchodné komplexy, nevýrobné organizácie rôzného druhu, armádne komplexy, poľnohospodárske podniky a iné…

Dezinsekcia

Súbor metód a postupov, ktorých cieľom je likvidácia hmyzu, alebo článkonožcov
 významných z hygienického hľadiska, ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho 
hmyzu, alebo hospodársky významných, ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných 
materiáloch a objektoch

Výkon dezinsekcie zabezpečujeme pre:
• bytové podniky, obchodné komplexy, poľnohospodársky a potravinársky priemysel, školy, zariadenia cestovného ruchu, zdravotníctvo, stravovacie a ubytovacie zariadenia, armádne komplexy, kancelárske a administratívne priestory

Dezinfekcia

Súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických, alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi

Výkon dezinfekcie zabezpečujeme pre:
• bytové podniky, obchodné komplexy, školy, škôlky, stravovacie a ubytovacie zariadenia, dopravné prostriedky, poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby, sauny, bazény, zdravotníctvo a pod..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *